Binnenland Overig Zakelijk

Bedrijfswaardering een subjectief begrip

Leestijd: 3 minuten

Wie kent de uitspraak niet: “Vraag ik 6 adviseurs een waardering van mijn bedrijf, krijg ik 7 verschillende waarderingen!”. Er zijn diverse methodes om de waarde van een bedrijf te bepalen, waarbij vaak ook nog een aantal aannames worden gedaan. Dit maakt dat bedrijfswaardering een subjectief begrip is. Daarnaast heeft een koper een andere invalshoek dan een verkoper en een investeerder een andere dan een Management Buy Out-kandidaat. Echter een waardebepaling geeft u wel handvaten voor een eventuele aan- en verkoop van een onderneming.

Een bedrijfswaardering kan naast de aan- en verkoop van een onderneming ook voor andere doeleinden worden gebruikt, denk hierbij bijvoorbeeld aan een scheiding waarbij de boedel verdeeld dient te worden, maar ook aan het inkopen van een medewerker/andere vennoot in de onderneming danwel uit pure interesse van de ondernemer. Tevens kan een waardebepaling de ondernemer nieuwe inzichten geven in de onderneming, op grond waarvan een aantal value drivers, waarvan de ondernemer eerder niet op de hoogte was, in de toekomst meer kunnen worden benut.

Ingrediënten voor een waardebepaling
Om een waardebepaling te maken van de onderneming zijn navolgende zaken belangrijk om te doorlopen:

  • Analyse van de financiële prestaties over de afgelopen jaren
  • Interne analyse (afhankelijkheid van management, afhankelijkheid leveranciers, afhankelijkheid afnemers, spreiding van activiteiten, track-record, naam en reputatie)
  • Externe analyse (marktontwikkelingen en innovaties, concurrentiepositie)

Dit geheel wordt samengevat in een SWOT-analyse, waarin de kansen, bedreigingen, zwaktes en sterktes naar voren komen en belangrijke value drivers worden uitgelicht.

Waarderingsmethoden
Er worden verschillende methodes gehanteerd om een onderneming te waarderen. Het verschil is voornamelijk terug te voeren op de basis waarop de
waardering wordt gebaseerd. Veelal wordt gebruik gemaakt van de methode van toekomstige kasstromen, welke naar inschatting van de eigenaar worden gepresenteerd. In geval van een bedrijfsovername zorgt dit vaak voor frictie tussen verkoper en koper, aangezien de koper de toekomst bepaalt en niet de verkoper. Enkele veelvuldig gehanteerde waarderingsmethoden zijn:

Intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde komt neer op het eigen vermogen vermeerderd met de stille reserves van de onderneming. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de winstgevendheid, toekomstige kasstromen en potentie van de onderneming. Deze methode wordt dan ook zelden gehanteerd.

Rentabiliteitswaarde
Rentabiliteitswaarde wordt puur boekhoudkundig bepaald op basis van een factor maal de gemiddelde winst uit het verleden. Deze factor wordt bepaald op basis van de eerder genoemde analyses. Deze methode ziet echter niet toe op de toekomstige winsten en kasstromen. Het is wel een veelvuldig gebruikte methode door accountants en adviseurs.

Verbeterde rentabiliteitswaarde
De verbeterde rentabiliteitswaarde wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde winst over de afgelopen jaren en van 1 jaar in de toekomst. Hierbij wordt aangenomen dat de gemiddelde winst over deze jaren bij normale bedrijfsvoering jaarlijks zou terugkeren. Tevens wordt er op basis van een solvabilteitseis een bepaald vermogen vastgesteld benodigd voor de onderneming; het overschot of tekort wordt verrekend met de waarde. Er zijn reeds diverse varianten bedacht om de verbeterde rentabiliteitswaarde aan te scherpen door toekomstige investeringen gedeeltelijk mee te nemen in de exploitatie middels een reservering. Bij deze methode wordt er echter geen rekening gehouden met de uiteindelijke kasstromen. Deze methode biedt voor het MKB desondanks vaak een goed uitgangspunt.

Discounted Cashflow methode (DCF)
De discounted cashflow wordt berekend op basis van de toekomstige kasstromen. Deze kasstromen worden verdisconteerd met een rendementseis, welke wordt bepaald aan de hand van de eerder genoemde analyses. Hieraan is een bepaalde factor toegekend om het risico te bepalen. Het uiteindelijk berekende percentage voortkomend uit de risico’s wordt de rendementseis genoemd. Doordat er wordt gerekend met de vrije kasstromen worden de investeringen hierin ook meegerekend. Ook deze methode wordt veel gebruikt door overnameadviseurs, vaak ook in combinatie met de verbeterde rentabiliteitswaarde.

Om bepaalde belangen niet te frustreren is het noodzaak dat u een onafhankelijke adviseur de waardebepaling laat opstellen. Succes op Maat® kan u begeleiden bij het opstellen van een waardebepaling. Wilt u zich laten bijstaan door een professionele Register Adviseur Bedrijfsopvolging neem dan contact op met telefoonnummer 088-277 32 00. Of laat een bericht achter of maak een afspraakwww.succesopmaat.nl

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.