Algemene Voorwaarden Persjournaal

Leestijd: 4 minuten

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Persjournaal.nl is de persberichtenservice van Acquiva Nederland Internet Marketing. Bepaalde onderdelen van Persjournaal.nl zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling;
  • Gebruikers: alle natuurlijke personen die al dan niet tegen betaling gebruik maken van Persjournaal.nl;
  • Diensten: Alle onderdelen van Persjournaal.nl die toegankelijk zijn voor alle gebruikers van Persjournaal.nl
  • Betaalde diensten: Alle onderdelen van Persjournaal.nl die alleen toegankelijk zijn voor betalende gebruikers.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Acquiva Nederland Internet Marketing
Pastoor Janssenstraat 4
6019 CL Wessem

Artikel 3 – Toegang tot  en het gebruik van NieuwPersbericht.nl

Persjournaal.nl  is primair bedoeld voor bedrijven, verenigingen en stichtingen, niet voor particulieren.

De gebruiker garandeert dat alle door hem of haar verstrekte gegevens correct zijn en naar waarheid zijn ingevuld. Indien deze gegevens wijzigen zal de gebruiker deze zelf aanpassen op de Persjournaal.nl website.

Zodra aan de voorwaarden van registratie is voldaan, is de gebruiker in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  Als een gebruiker deze gegevens verspreidt of onjuist gebruikt, zal Persjournaal.nl het account van de gebruiker  zonder voorafgaande kennisgeving opheffen.

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het gebruik door derden van de aanmeldingsgegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de gebruiker worden gedaan. De gebruiker vrijwaart Persjouraal.nl tegen elke vordering van deze aard. Mochten er bij de gebruiker vermoedens bestaan dat iemand anders zijn of haar aanmeldgegevens gebruikt dan moet hij of zij dit onmiddellijk melden aan Persjournaal.nl, zodat hier passende maatregelen op genomen kunnen worden.

Indien u het vermoeden heeft of ondervonden hebt dat  derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Persjournaal.nl dient u dit zo spoedig mogelijk aan Persjournaal.nl te melden.

U verklaart dat de persoonlijke gegevens van andere gebruikers waar u via Persjournaal.nl over kunt beschikken door u niet zullen worden gebruikt voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden.

Het is op Persjournaal.nl niet toegestaan om uzelf in uw communicatie obsceen, racistisch of beledigend uit te laten. Persjournaal.nl controleert alle uitingen en zal deze zo nodig wijzigen, weigeren of verwijderen indien deze niet voldoen aan onze fatsoensnormen. Persjournaal.nl is ten allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in uitingen van gebruikers.

Persjournaal.nl behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren. Dit wordt zo spoedig mogelijk aan de aanvrager medegedeeld.

Persjournaal.nl behoudt zicht het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen. Dit zal geen invloed hebben op lopende abonnementen. Indien het van invloed zal zijn op lopende abonnementen zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld.

Artikel 4. Het plaatsen van een bericht

Persberichten op Persjournaal.nl moeten er verzorgd en netjes uitzien en mogen geen spelfouten bevatten.

Persberichten moeten “nieuwswaarde” hebben en niet louter van commerciële aard zijn.

Per geplaatst bericht is het toegestaan om maximaal 1 foto toe te voegen, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt met de beheerder van Persjournaal.nl

Het is niet  toegestaan om Persjournaal.nl te misbruiken voor spam.

Het plaatsen van een persbericht valt geheel en volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Artikel 5. Tarieven en betalingsvoorwaarden

Alle op Persjournaal.nl genoemde prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Momenteel is het (nog) niet mogelijk een officiële, correcte factuur te overhandigen

Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen.

De tarieven en betalingsvoorwaarden van de verschillende diensten en abonnementen zijn ten allen tijde te raadplegen op de Persjournaal.nl website.

Persjournaal.nl behoudt zich het recht voor de tarieven van de verschillende diensten en abonnementen, gezien de evolutie van de kosten van de diensten, te kunnen wijzigen. Betalende gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gebracht, enkel indien deze wijziging invloed heeft op hun huidige abonnement vanaf het moment van online plaatsen op de Persjournaal.nl-site van deze wijzigingen.  De ingangsdatum van deze wijzigingen zullen ten allen tijde worden vermeld op de website.  Voor gebruikers die zich na het online plaatsen van deze wijzigingen hebben aangemeld voor een abonnement gelden deze wijzigingen ook vanaf de vernoemde ingangsdatum.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Op 1 februari 2008 is de wet ‘Verkoop op Afstand’ in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. In overeenstemming met deze wet is de gebruiker op de hoogte van het feit dat hij of zij het recht heeft om, gedurende een periode van zeven kalenderdagen vanaf de datum dat hij of zij de diensten of abonnementen heeft geaccepteerd, deze acceptatie ongedaan te maken, zonder boete en zonder opgave van een reden daartoe. De gebruiker kan dit recht niet meer inroepen wanneer hij of zij reeds tot het betreffende abonnement of dienst met bijbehorende opties is toegetreden of hiervan gebruik heeft gemaakt.

Artikel 7. Intellectueel eigendom      

De gebruiker gaat ermee akkoord dat zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Persjournaal.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site bewerkt zal worden, openbaar wordt gemaakt , gedistribueerd of gereproduceerd. Dit betreft onder andere foto’s, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van de website van Persjournaal.nl.

De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van Persjouraal.nl  zijn het intellectuele eigendom van Persjournaal.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Persjouraal.nl

De gebruiker dient uiterst zorgvuldig te zijn met het schrijven van persberichten (artikelen op Persjouraal.nl) om te gaan, de auteur mag geen artikelen van derden overnemen en plaatsen op Persjournaal.nl (auteursrechten mogen niet geschonden worden). Is dit wel het geval dan zullen alle kosten en claims hiervoor op de desbetreffende gebruiker worden verhaald.

Artikel 8. Slotbepalingen

Wanneer Persjournaal.nl wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en Persjournaal.nl bestaan over op deze andere rechtspersoon.

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden of overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Op betrekkingen tussen u en Persjournaal.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Persjournaal.nl  worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter ter keuze van Persjournaal.nl of bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

Indien u een klacht heeft over de inhoud van Persjournaal.nl neem dan contact met ons op via de contact pagina of stuur een mail naar info@persjournaal.nl